Statut

STATUT
Studenckiego Koła Naukowego
Follow UP
z siedzibą w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Studenckie Koło Naukowe Follow UP, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającym zgodnie z zarządzeniem nr R/Z.0201-19/14 z dnia 15 lipca 2014 roku Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

§ 2.

Koło działa w ramach Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który sprawuje opiekę nad Kołem.

§ 3.

Koło posiada bezpośredniego opiekuna powołanego przez Dyrektora Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii oraz opiekunów sekcji (fakultatywnie).

§ 4.

1. Koło naukowe używa pieczęci, zawierającej nazwę Koła, nazwę i adres jednostki organizacyjnej w ramach, której działa oraz kontakt telefoniczny. Koło może posiadać logo.
2. Koło prowadzi rachunek bankowy.
3. Koło prowadzi dokumentację dotyczącą swojej działalności.
4. Koło prowadzi stronę internetową.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 5.

Koło naukowe składa się z trzech sekcji:
1. Sekcja prawna;
2. Sekcja administracyjna;
3. Sekcja ekonomii społecznej.

§ 6.

Cele koła naukowego:
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie, odpowiednio dla sekcji: prawa, administracji i ekonomii społecznej;
2. Pogłębianie ogólnej wiedzy studentów;
3. Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystania wiedzy;
4. Propagowanie aktualnej wiedzy w zakresie nauk prawnych, administracyjnych i ekonomicznych;
5. Rozwijanie życia naukowego wśród studentów;
6. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi ośrodkami akademickimi;
7. Promowanie Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Wydziału Politologii UP;
8. Popularyzacja nauki;
9. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracy naukowej;
10. Integracja studentów Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Społecznej;
11. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z przedstawicielami rynku pracy.

Cele Koła będą realizowane przez:
1. Organizowanie spotkań naukowych, warsztatów, szkoleń, konferencji, wykładów i sympozjów naukowych;
2. Prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji;
3. Prowadzenie strony internetowej Sekcji;
4. Uczestnictwo w wykładach, seminariach i sympozjach naukowych;
5. Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych profilach naukowych;
6. Wyjazdy na seminaria i konferencje;
7. Prezentowanie osiągnięć własnych Koła;
8. Organizowanie spotkań integracyjnych studentów prawa, administracji i ekonomii oraz kierunków pokrewnych;
9. Wyjazdy mające na celu współpracę z przedstawicielami rynku pracy;
10. Inne formy działalności zgodne ze statutem.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7.

Członkowie Koła dzielą się na:
– członków zwyczajnych;
-członków wspierających.

§ 8.

1. Zgodnie z § 9 zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-19/2014 członkiem zwyczajnym może być student Uniwersytetu Pedagogicznego.
2. Członkiem wspierającym może być osoba związana z jednostką organizacyjną, w ramach której działa Koło, zainteresowana działalnością Koła, deklarująca na jego rzecz pomoc naukową lub rzeczową, bądź wspieranie go w merytorycznej działalności po uzyskaniu zgody Dyrektora lub zastępcy tej jednostki.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 9.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła;
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem działalności Koła;
c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Koła o skreśleniu go z listy członków;
d) inicjatywy uchwałodawczej na Walnym Zebraniu Członków;
e) uzyskiwania informacji na temat prac Zarządu;
f) uzyskania informacji na temat historii rachunku bankowego Koła;
g) korzystania z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd Koła;
h) zgłaszania wniosków i zapytań podczas Walnego Zebrania Członków;
i) ubiegania się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole. Każde zaświadczenie może zostać wystawione i podpisane wyłącznie przez Przewodniczącego, w porozumieniu z koordynatorem Sekcji, w której działa osoba starająca się o zaświadczenie lub Zarządem Koła.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania Statutu i uchwał władz Koła;
b) aktywnego uczestnictwa w działaniach prowadzonych przez Koło.

§ 10.

Członek wspierający ma prawo udziału – z głosem doradczym – w statutowych działaniach Koła.

§ 11.

1. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Koła, złożonej na piśmie drogą e-mail na adres followup@up.krakow.pl Zarządowi
b) skreślenia z listy członków z powodu naruszenia obowiązków przewidzianych w § 9 ust. 2 niniejszego Statutu;
c) ukończenia studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w przypadku członka zwyczajnego.
2. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.
3. Osoba skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Rozdział IV
Organy Koła

§ 12.

1. Władzami Koła są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.

§ 13.

1. Kadencja Zarządu Koła trwa 1 rok akademicki a Komisji Rewizyjnej trwa do momentu powołania nowego Zarządu. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, w trybie określonym uchwałą Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Koła podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków.
3. Odwołanie członka Zarządu lub całego Zarządu odbywa się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła poprzez głosowanie jawne większością kwalifikowaną 2/3 głosów:
a) po złożeniu wniosku przez Przewodniczącego Zarządu lub
b) Komisje Rewizyjną.

§ 14.

W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła.

Walne Zebranie Członków
§ 15.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła, w którym biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 16.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz w semestrze. Zwołuje je Zarząd Koła.
3. Nadzwyczajne Walne zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
a) Zarząd;
b) grupa 1/3 zwyczajnych Członków Koła;
c) Komisja Rewizyjna.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.
5. Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy Przewodniczący Koła lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Koła spośród członków Zarządu.
6. Zarząd ogłasza dzień, na który zwołano Walne Zebranie Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad przynajmniej na 3 dni wcześniej.
7. Dla ważności posiedzeń oraz uchwał Walnego Zebrania Członków wymagane jest quorum, które stanowi więcej niż połowę uprawnionych do głosowania członków. W przypadku braku quorum ogłaszana jest 30 minutowa przerwa, po której quorum nie obowiązuje.
8. Walne Zebranie Członków zwołane w trybie określonym w ust. 7 zd. 2 nie może:
a) odwoływać i powoływać władz Koła;
b) zmieniać Statutu;
c) podejmować decyzji o rozwiązaniu Koła.

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. Uchwalenie Statutu i jego zmian;
2. Ustalenie trybu wyboru Zarządu Koła;
3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Koła;
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań Zarządu Koła;
5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła;
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

Zarząd
§ 18.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Koła, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków.
2. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący oraz Członkowie Zarządu.

§ 19.

Do zakresu działań Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
2. Sprawowanie opieki nad mieniem Koła;
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
4. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;
5. Składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
6. Sporządzanie i przekazywania materiałów dotyczących działalności Koła, zgodnie z Zarządzeniem rektora Nr R/Z.0201-19/14 oraz wymaganych przez władze Uczelni, władze jednostki organizacyjnej i Pełnomocnika Rektora ds. studenckich kół naukowych;
7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Koła.

Komisja Rewizyjna
§ 20.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Koła powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

§ 21.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Koła;
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd;
5. Wnoszenie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Koła podczas Walnego Zebrania Członków;
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
7. Występowanie z wnioskiem o odwołanie Członka Zarządu lub całego Zarządu z powodu działalności niezgodnej ze Statutem.

§ 22.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Koła.

§ 23.

W przypadkach określonych w § 21 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Fundusze Koła

§ 24.

1. Źródłem finansowania Koła jest jednostka organizacyjna, w ramach której działa Koło;
2. Środki finansowe z innych źródeł mogą być pozyskiwane za pośrednictwem, bądź zgodą Dyrektora lub zastępcy jednostki organizacyjnej;
3. Pobieranie składek członkowskich.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła

§ 25.

1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek w sprawie zmiany Statutu Koła mogą złożyć:
a)Opiekun Koła
b)Zarząd Koła
c)co najmniej 1/3 Członków Koła

§ 26.

Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła może być, w szczególnych sytuacjach, podjęte jednomyślnie przez Opiekunów Koła oraz Dyrektora (lub jego zastępcę) jednostki organizacyjnej.

Załączniki:
1.Lista założycieli Koła.

Reklamy